propaganda
Thảo luận 2

Phương trình hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Noticias Só o 5% da POBOACIÓN o sabería

propaganda

Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
 • Câu B. Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NON3)3 + 3H2O
 • Câu D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe (NO3)2 + 2Fe (NON3)3 + 4H2O Đáp án đúngEsterco de Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NON3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NON + 9Fe (NO3)3

clasificación

Phương trình hóa học

O número total de estrelas deste artigo é: 5 in 1 revisar
Valoración: 5 / 5 estrellas

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Obtén o número 1

Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
 • Câu B. Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NON3)3 + 3H2O
 • Câu D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe (NO3)2 + 2Fe (NON3)3 + 4H2O

Esterco de Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NON3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NON + 9Fe (NO3)3

propaganda

Obtén o número 2

Chất lưỡng tính

Cho dãy các chất: ZnO, Al (OH) 3, Zn (OH) 2, NaHCO3 e BaSO4. Số chất trong dãy vừa phản
ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. 2
 • Câu B. 5
 • Câu C. 3
 • Câu D. 4

Esterco de Nguồn nội

THPT THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Al (OH)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2 HCI + NaHCO3 → H2O + NaCl + CO2 NaHCO3 + NaOH → H2O + Na2CO3 2 NaOH + ZnO → H2O + Na2ZnO2 2 NaOH + Zn (OH)2 → Na2[Zn (OH)4] 2 HCl + ZnO → H2O + ZnCl2 2 HCl + Zn (OH)2 → 2H2O + ZnCl2

Obtén o número 3

Phản ứng hóa học

Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Al (NO3) 3 tác dụng với dung dịch NH3 dư
(b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3
(c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2
(d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2
Số thí nghiệm thu được kết tủa khi phản ứng kết thúc là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. 1
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3
 • Câu D. 4

Esterco de Nguồn nội

CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Al (OH)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3 NaCl 2H2O + KALO2 + CO2 → Al(OH)3 + KHCO3 3H2O + 3 NH3 + Al (NON3)3 → Al(OH)3 + 3 NH4NON3 H2O + HCI + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaCl

Obtén o número 4

Nhận định

Điều khẳng định nào sau đây là sai?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. Al (OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.
 • Câu B. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử?
 • Câu C. Kim loại Al tan được trong dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
 • Câu D. Kim loại Al có tính dẫn điện tốt hơn kim loại Cu.

Esterco de Nguồn nội

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2 Al + 3H2SO4 → Al2(ASÍ4)3 + 3H2 Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Al (OH)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2

Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NON3)3

Obtén o número 1

Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
 • Câu B. Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NON3)3 + 3H2O
 • Câu D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe (NO3)2 + 2Fe (NON3)3 + 4H2O

Esterco de Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NON3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NON + 9Fe (NO3)3

propaganda

Obtén o número 2

Hợp chất của nitơ

Có các nhận xét sau về N và hợp chất của nó:
(1). N2 tương đối trở về hoạt động hóa học ở điều kiện thường vì trong phân tử
có một liên kết ba bền.
(2). Khí NH3 tan tốt trong H2O tạo được dung dịch có môi trường bazơ.
(3). HNO3 được tạo ra khi cho hỗn hợp khí (NO2 và O2) sục vào H2O.
(4). Khi phản ứng với Fe2O3 thì HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa.
(5). Khi sục khí NH3 ưn dư vào dung dịch CuSO4 thì sau phản ứng hoàn toàn
thu được kết tủa màu xanh.
(6). Trong công nghiệp NH3 được tạo ra khi cho N2 phản ứng với H2.
Trong các nhận xét trên số nhận xét đúng là:

Phân loại câu hỏi

Páx 11 Básico

 • Câu A. 2
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 5

Esterco de Nguồn nội

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe (NO3)2 + 3H2O 3H2 + N2 → 2NH3 2H2O + 6 NH3 + CuSO4 → (NH4)2SO4 + [Cu (NO3)4] (OH)2 Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NON3)3 H2O + NH3 → NH4OH 2H2O + 4NÚM2 + O2 → 4HNO3

Obtén o número 3

Bài tập Sắt

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), th được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N + 5. Số mol HNO3 có trong Y là

Phân loại câu hỏi

Páx 12 Avanzado

 • Câu A. 0,5 mole
 • Câu B. 0,74 mole
 • Câu C. 0,54 mole
 • Câu D. 0,44 mole

Esterco de Nguồn nội

Sách giáo khoa 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3 FeO + 10HNO3 → 5H2O + NON + 3Fe (NO3)3 Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NON3)3 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NON + 9Fe (NO3)3

Obtén o número 4

phản ứng oxi hóa - khử

Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa - khử?

Phân loại câu hỏi

Páx 12 Básico

 • Câu A. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NON3)3 + 3H2O
 • Câu B. H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + 2H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
 • Câu D. 2AgNO3 + BaCl2 → Ba (NO3)2 + 2AgCl ↓

Esterco de Nguồn nội

Tài liệu luyện thi ĐH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3 CO + Fe2O3 → 2 Fe + 3 CO2 Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NON3)3 H2SO4 + Na2O → H2O + Na2SO4 2Ag NO3 + BaCl2 → 2AgCl + Ba (NON3)2

H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4

Obtén o número 1

Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
 • Câu B. Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NON3)3 + 3H2O
 • Câu D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe (NO3)2 + 2Fe (NON3)3 + 4H2O

Esterco de Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NON3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NON + 9Fe (NO3)3

Obtén o número 2

Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit H2SO4

Cho 8,9 gam bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. 3,6 gam và 5,3 gam
 • Câu B. 1,2 gam và 7,7 gam
 • Câu C. 1,8 gam và 7,1 gam
 • Câu D. 2,4 gam và 6,5 gam

Esterco de Nguồn nội

ĐHSP HÀ NỘI - THPT CHUYÊN

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4

Obtén o número 3

Phần trăm số mol

Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe (NO3) 2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa khu nh Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. 25
 • Câu B. 15
 • Câu C. 40
 • Câu D. 30

Esterco de Nguồn nội

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2016

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2 Al + 3H2SO4 → Al2(ASÍ4)3 + 3H2 6Fe (NO3)2 + 9H2SO4 → 3 Fe2(ASÍ4)3 + 4H2O + 10HNO3 + NON H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 H2SO4 + ZnO → H2O + ZnSO4

Obtén o número 4

Kim loại kiềm thổ

Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg (NO3) 2 trong dung dịch H2SO4. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa một muối sunfat và 4,48 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Số mol H2SO4 ảã phản ứng là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. 0,3 suave.
 • Câu B. 0,4 suave.
 • Câu C. 0,5 suave.
 • Câu D. 0,6 suave.

Esterco de Nguồn nội

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 H2SO4 + MgO → H2O + MgSO4

28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NON + 9Fe (NO3)3

Obtén o número 1

Phản ứng hóa học

Thí nghiệm không xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng.
 • Câu B. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.
 • Câu C. Nung hỗn hợp Fe3O4 và Al ở nhiệt độ cao.
 • Câu D. Cho khí CO váo Fe3O4 nung nong.

Esterco de Nguồn nội

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

8 Al + 3 Fe3O4 → 4Al2O3 + 9 Fe 4 CO + Fe3O4 → 3 Fe + 4 CO2 8 HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2 FeCl3 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NON + 9Fe (NO3)3

Obtén o número 2

Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
 • Câu B. Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NON3)3 + 3H2O
 • Câu D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe (NO3)2 + 2Fe (NON3)3 + 4H2O

Esterco de Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NON3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NON + 9Fe (NO3)3

Obtén o número 3

Bài tập Sắt

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), th được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N + 5. Số mol HNO3 có trong Y là

Phân loại câu hỏi

Páx 12 Avanzado

 • Câu A. 0,5 mole
 • Câu B. 0,74 mole
 • Câu C. 0,54 mole
 • Câu D. 0,44 mole

Esterco de Nguồn nội

Sách giáo khoa 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3 FeO + 10HNO3 → 5H2O + NON + 3Fe (NO3)3 Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NON3)3 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NON + 9Fe (NO3)3

Obtén o número 4

Phản ứng

Cho các phương trình phản ứng sau, phương trình nào có tổng hệ số cân bằng cao nhất?
(1). HNO3 + Fe3O4 ---->;
(2). H2O + Ba + FeCl3 ---->;
(3). Ca (OH) 2 + H3PO4 ---->;
(4). Al + FeCl3 ----->;

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. (1)
 • Câu B. (2)
 • Câu C. (3)
 • Câu D. (4)

Esterco de Nguồn nội

Tài liệu luyện thi ĐH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al + 3 FeCl3 → AlCl3 + 3 FeCl2 Ca (OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NON + 9Fe (NO3)3 6H2O + 3 Ba + 2 FeCl3 → 3BaCl2 + 2H2 + 2Fe (OH)3

Các câu hỏi liên quan khác

Obtén o número 1

Tính chất hóa học của oxit nhôm

Oxit nhôm không phản ứng với chất nào sau đây?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. HCI
 • Câu B. H2
 • Câu C. Ca (OH)2
 • Câu D. NaOH

Esterco de Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al2O3 + Ca (OH)2 → H2O + Ca (AlO2)2 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2

Obtén o número 2

Hỗn hợp muối kali

Nhỏ từ từ 100 ml esterco dịch hỗn hợp K2CO3 0,05 M và KHCO3 0,15 M vào 150 ml esterco dịch HCl 0,1M và khuấy đều. Sau các phản ứng, thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. 224,0
 • Câu B. 336,0
 • Câu C. 268,8
 • Câu D. 168,0

Esterco de Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

HCI + KHCO3 → H2O + KCl + CO2 2 HCl + K2CO3 → H2O + 2 KCl + CO2

O noso patrocinador

TVB Một Thời Để Nhớ

Breaking News

Información interesante só poucas persoas coñecen


Os anuncios en forma de ingresos axúdannos a manter contido de máxima calidade por que necesitamos colocar anuncios? : D

Non quero apoiar o sitio web (pechar) - :(